วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน..............ตั้งอยู่ที่.............หมู่ที่........ตำบล......อำเภอ............จังหวัด.......

จำนวนบุคคลากร

จำนวนบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลสวนผึ้งประกอบไปด้วย
1 นาย อนันต์ เฮงทองเลิศ
2 นาย ยอดธง มั่นใจ
3 นายจำเนียน แย้มวงศ์